Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | Obec Klopina
Poslední galerie
Kalendář akcí
Preload...
Obecní rozhlas

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.1.Název: Obec Klopina

2.Důvod a způsob založení

Podle článku 99 Ústavy České republiky je obec Klopina základní samosprávný územní celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Olomouckého kraje.
Postavení a působnost obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je dále veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, zajišťuje výkon samostatné působnosti a působnosti přenesené a řídí se platnými právními předpisy České republiky a Ústavou České republiky.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Klopina
Klopina 116
789 73 Úsov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Klopina
Klopina 116
789 73 Úsov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
Středa: 7:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 583 435 180
mobil: 776 111 239 - starosta, 608 753 992 – místostarosta, 776 111 240 – referentka

4.5 Číslo faxu

fax: 583 435 180

4.6 Adresa internetové stránky

www.klopina.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@klopina.cz

4.8 Další elektronické adresy

starosta@klopina.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 97 25 841/0100 KB Zábřeh

6. IČO

00302775

7. DIČ

CZ00302775

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání
     Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb